top of page

Privacyverklaring

 

Kerkelijke gemeente De Toevlucht (De Toevlucht), gevestigd aan de Kerkstraat 13 te 8471 CD Wolvega, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gemeente de Toevlucht, Kerkstraat 13, 8471 CD Wolvega

Website: WWW.gemeentedetoevlucht.nl

Mail: info@gemeentedetoevlucht .nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Toevlucht neemt, wanneer u zich aanmeld om deel uit te willen maken van de kerkelijke gemeente De Toevlucht en u daar toestemming voor geeft,  uw persoonsgegevens op in de adressen- en verjaardagenlijst.  De adressen- en verjaardagenlijst wordt ter beschikking gesteld aan een ieder die op deze lijsten staan vermeld.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

De gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, worden alleen opgenomen met toestemming van ouders of voogd.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De Toevlucht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden per email van informatie van De Toevlucht, zoals roosters, mededelingen, nieuwsbrieven van zendelingen en dergelijke.

-Het versturen van postkaarten bij speciale gebeurtenissen.

-Voor het onderlinge contact.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De Toevlucht  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende eerder genoemde persoonsgegevens:

Wanneer u besluit om geen deel meer te willen uitmaken van De Toevlucht, of wanneer u aangeeft bezwaar te hebben dat u gegevens nog langer op de genoemde lijsten staan vermeld, worden uw gegevens van de genoemde lijsten verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Gemeente de Toevlucht verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij het is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Een ieder die staat vermeld op de adressen- en verjaardagenlijst en in het bezit is van genoemde lijsten wordt er op gewezen om in verband met de privacy  genoemde lijsten niet te delen met derden en of gegevens op genoemde lijsten niet, zonder toestemming van degene om wie het gaat, te delen met derden.

 

Website

Soms worden er tijdens een dienst of andere activiteiten van De Toevlucht, foto’s gemaakt om op de website en/of Facebookpagina en/of Instagram  van De Toevlucht te worden geplaatst. Als u niet wilt dat een foto waarop u staat, op deze internetpagina’s worden geplaatst kunt u dit doorgeven aan info@gemeentedetoevlucht.nl

De op de website van de Toevlucht te beluisteren preken worden alleen geplaatst met toestemming van de spreker.

Het plaatsen van persoonsgegevens op de website wordt tot het minimale beperkt en wordt alleen gedaan met toestemming van de persoon wiens gegevens worden geplaatst.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Toevlucht gebruikt op haar Website cookies of vergelijkbare technieken zonder dat wij of jij hier moeite voor doet, de persoonsgegevens worden geregistreerd door wix en google analytics, omdat we deze software nodig hebben om de website te laten draaien.

 

Radio-uitzending:

Een paar keer per jaar verzocht de Toevlucht een uitzending van een kerkdienst of een gedeelte van een kerkdienst op Radio Centraal.  De preken die gebruikt worden in de uitzending van Kerk en Samenleving op Radio Centraal worden alleen met toestemming van de spreker daarvoor gebruikt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Toevlucht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand (alleen op digitaal opgeslagen lijsten) naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gemeentedetoevlucht.nl

De Toevlucht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De Toevlucht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@gemeentedetoevlucht.nl

bottom of page