top of page

Geloofsbelijdenis

De drie-enige God

Wij geloven dat er een almachtige God is, die de Oorsprong, de Schepper en de Onderhouder van alle zichtbare en onzichtbare dingen is, een drie-enige God.

Wij geloven dat deze God Zich door de Bijbel openbaart als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Wij geloven dat deze God Zich in Jezus Christus heeft geopenbaard, door Wie wij God mogen kennen en tot Hem kunnen naderen.

Wij geloven dat deze God met mensen, zijn schepselen, een relatie wil en dat iedereen die God oprecht zoekt, Hem ook zal vinden.

De schepping

Wij geloven dat God na een besluit van zijn wil en door middel van een woord uit zijn mond de hemel en de aarde heeft gemaakt en dat de eerste mens niet geleidelijk tot ontwikkeling is gekomen maar door God geschapen is, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis.

De bijbel

Wij geloven dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is dat volledig betrouwbaar is en het hoogste gezag heeft in alle zaken aangaande geloof en levenswandel.

Wij geloven dat God door alle 66 boeken van de Bijbel heen tot mensen spreekt.

Zonde en verlossing

Wij geloven dat de mens door zijn zonde onder Gods oordeel is gekomen en elk mens daarom verlossing nodig heeft.

Wij geloven dat God de Vader zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus als de enige Middelaar tussen God en mensen gegeven heeft.

Wij geloven dat Jezus Christus als waarachtig mens en historische persoon op aarde heeft geleefd, geboren uit de maagd Maria, dat Hij gekruisigd, gestorven en begraven is maar op de derde dag lichamelijk uit de dood is opgestaan, en dat Hij veertig dagen daarna naar Gods troon in de hemel is gegaan.

Wij geloven dat Jezus Christus op grond van zijn eenmalige plaatsvervangend lijden en sterven verzoening tussen mensen en God heeft mogelijk gemaakt, waardoor mensen opnieuw in een relatie kunnen komen met God.

Wij geloven dat niemand op grond van werken gered kan worden maar dat wij op grond van persoonlijk geloof in Jezus Christus vergeving ontvangen van onze zonden.

Wij geloven dat wij op grond van het verzoeningswerk van Jezus Christus voor ons en het vernieuwende werk van de Heilige Geest in ons van de macht van de zonde verlost worden en tot nieuwe mensen worden gemaakt, die God kunnen dienen.

De christen

Wij geloven dat God mensen al van de eeuwigheid af heeft uitverkoren om rijk te worden in Hem, maar dat dit niemand ontslaat van zijn verantwoordelijkheid om zelf een bewuste keus voor Jezus Christus te maken.

Wij geloven dat een gelovige door niets of niemand van God zal kunnen worden gescheiden, maar dat dit niemand ontslaat van zijn verantwoordelijkheid om zelf in zijn leven bewust te kiezen om voor God te leven.

Wij geloven dat iedere gelovige alleen op grond van zijn geloof in de gestorven Christus en door de werking van Gods Geest wedergeboren is, het eeuwige leven heeft ontvangen en deel heeft gekregen aan de familie van God, waardoor God in Jezus Christus zijn Vader is geworden.

Wij geloven dat iedere gelovige alleen op grond van zijn geloof in de opgestane Christus gerechtvaardigd en geheiligd is.

Wij geloven dat iedere gelovige op grond van zijn geloof in Jezus Christus verzegeld is met de Heilige Geest.

Wij geloven dat degenen die door Jezus Christus zijn verlost het beeld van Jezus in hun leven mogen laten zien, wat gekenmerkt wordt door heiliging en liefde.

Wij geloven dat degenen die door Jezus Christus zijn verlost door hun doop door onderdompeling op grond van hun geloof laten zien dat zij Jezus Christus toebehoren, zijn koningschap over hun leven erkennen en als zijn volgelingen willen leven.

Wij geloven dat iedere gelovige de vrucht van de Heilige Geest in zijn leven tot ontwikkeling mag laten komen, tot eer van God.

Wij geloven dat iedere gelovige door gebed met de drie-enige God kan spreken en vanuit de Bijbel kan worden opgebouwd, vermaand en bemoedigd.

De gemeente

Wij geloven dat iedere gelovige deel uitmaakt van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus, het Lichaam van Christus op aarde, waarvan Hij het hemelse Hoofd is.

Wij geloven dat gelovigen met elkaar het Avondmaal mogen vieren ter herinnering aan het lijden en sterven van Jezus Christus, waarmee zij uitdrukken dat zij met Christus én met elkaar zijn verbonden en samen een eenheid vormen.

Wij geloven dat iedere gelovige een heilige priester is voor God is die door Jezus Christus tot God mag naderen en Hem mag eren, loven en aanbidden.

Wij geloven dat iedere gelovige de opdracht heeft om door zijn leven en zijn woorden aan anderen bekend te maken wie Jezus Christus is.

Wij geloven dat iedere gelovige gaven heeft ontvangen om de gemeente mee te dienen.

Wij geloven dat de Heilige Geest in de gemeente werkt door gelovigen heen, op natuurlijke en boven­natuurlijke wijze, maar dat elke uiting van de Geest ondergeschikt is aan de orde in Gods gemeente en elke geestelijke bediening open staat voor toetsing aan de Bijbel.

Wij geloven dat iedere gelovige in de gemeente onderwijs ontvangt en liefde ervaart om in zijn geloof te kunnen groeien en dat hij bemoedigd en vermaand wordt om zijn leven onder het gezag van de Heer Jezus in te richten.

Wij geloven dat kinderen een belangrijke plaats in de gemeente innemen omdat kinderen door de Heer Jezus zijn gezegend en de gemeente met de ouders medeverantwoor­delijk­heid draagt voor hun geloofsopvoeding.

Huwelijk en gezin

Wij geloven dat het huwelijk een afspiegeling is van de relatie tussen Christus en zijn gemeente en dat een man en een vrouw door het huwelijk onderling in een intieme relatie komen die gekenmerkt wordt door wederzijdse liefde, respect en onderdanigheid.

Wij geloven dat God het huwelijk bedoeld heeft als een levenslange band tussen een man en een vrouw, die niet verbroken mag worden.

Wij geloven dat God het geschenk van seksualiteit heeft gegeven om als man en vrouw binnen de huwelijksband van te genieten, maar dat deze buiten de context van een huwelijk tussen een man en vrouw geen plaats heeft.

Wij geloven dat kinderen een geschenk van God zijn en dat beide ouders naar God toe verantwoordelijk zijn om hen naar hun beste vermogen en in afhankelijkheid van de Heer op te voeden tot mensen die in de maatschappij kunnen functioneren, die zelf een keus voor Jezus Christus kunnen maken en die geleerd hebben vanuit het voorbeeld van hun ouders wat een leven voor God inhoudt om zo te worden wie God hen bedoelt te zijn.

Wij geloven dat God als Heer van alle leven het leven geeft in de moederschoot en het leven op zijn tijd terugneemt, zodat mensen niet het recht hebben het menselijke leven via een handeling te beëindigen.

De toekomst

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus in macht en heerlijkheid op aarde zal terugkomen.

Wij geloven dat iedere mens eens voor Gods rechterstoel zal verschijnen, waarop Jezus Christus zal zitten, omdat God Hem heeft aangesteld als Koning en Heer van deze aarde.

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus bij zijn wederkomst de gelovigen die al gestorven zijn zal opwekken en dat deze samen met de dan nog levende gelovigen met de Heer Jezus verenigd zullen worden en samen in Gods hemelse Vaderhuis worden gebracht.

Wij geloven dat er een letterlijke hel bestaat die bestemd is voor de duivel en zijn engelen, maar waarin de mensen komen die tijdens hun leven geweigerd hebben om de verlossing aan te nemen die God in Jezus Christus aanbiedt.

Christelijke normen

Wij geloven dat God mensen de vrijheid geeft van het leven te genieten binnen de grenzen die Hij hiervoor heeft gesteld en die Hij in de Bijbel duidelijk maakt.

Wij geloven dat God de enige waarachtige God en een jaloerse God is, en dat mensen zich daarom niet mogen inlaten met activiteiten of een leefwijze waarin plaats wordt gegeven aan de boze, wat ondermeer kan door zich over te geven aan hebzucht, dronkenschap, seksuele zonden, verslavingen of sommige alternatieve geneeswijzen – die niet alleen tot ziekten kunnen leiden maar ook tot geestelijke gebondenheid.

bottom of page