top of page

Identiteit

Als Gemeente De Toevlucht willen wij iets betekenen voor elkaar en onze omgeving. 

 

Hieronder lees je waar we als Gemeente De Toevlucht voor staan en wat wij met elkaar in praktijk hopen te brengen.

 

Identiteit Gemeente De Toevlucht

 1. Als gemeente willen we de liefde van Jezus laten zien aan elkaar, aan onze kinderen en aan de wereld, dit alles tot eer van God. 

 2. We willen in de gemeente de gaven die God geeft onder de leiding van de Heilige Geest ontdekken en ontwikkelen om daarmee de bouw van het koninkrijk van God mogelijk te maken. 

 3. Ons verlangen is om als gemeente God te loven en te aanbidden. Ook willen we trouw blijven aan de Bijbel en daaruit onderricht worden, met elkaar een gemeenschap vormen, het Avondmaal vieren en samen bidden. 

 4. Als gemeente willen we een licht in de wereld zijn en zo mensen de Weg wijzen naar onze hemelse Vader 

Onze basis: de liefde van Jezus

God is liefde. Het eerste en grootste gebod is om Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. De Heer Jezus heeft ons hierin het voorbeeld gegeven. Als gemeente willen we, zowel naar elkaar toe als naar de wereld toe, in woord en daad een getuigenis van de liefde van Jezus zijn.


Wij willen:

 • Elkaar liefhebben, zoals Jezus ons liefheeft

 • Elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeeft

 • Elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardt

 • Elkaar verdragen zoals Jezus ons verdraagt

 • Voor elkaar zorgdragen zoals Jezus voor ons zorgt

 • Elkaar opbouwen zoals Jezus ons opbouwt

 • Elkaar bevestigen zoals Jezus ons bevestigt

 • Elkaar eer bewijzen zoals Jezus ons eer bewijst

(overgenomen uit het boek 'Orlando Bottenbley; de wijde poorten van de Bethel' door Gerko Last)

Johannes 13:34 en 35 - "Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn." (De Nieuwe Bijbelvertaling)


2 Korintiërs 5:14 en 15 - "Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en opgewekt. (De Nieuwe Bijbelvertaling)


1 Korintiërs 13:8 t/m 10 - "De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan - want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen." (De Nieuwe Bijbelvertaling)


1 Korintiërs 13:13 - "Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde." (De Nieuwe Bijbelvertaling)

 

Naar elkaar: de gaven die God geeft 
Binnen de gemeente willen we ons graag uitstrekken naar het ontdekken en ontwikkelen van de gaven die een ieder van de Heer heeft gekregen om daarmee de gemeente, het lichaam van Christus, te dienen. We hebben hierbij de leiding van de Heilige Geest nodig, die immers de Gever is van alle verschillende gaven.


1 Korintiërs 12:7 - "Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen." (De NBG vertaling)
 

1 Korintiërs 12:11 en 12 - "Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele leden bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus." (De Nieuwe Bijbelvertaling)


1 Petrus 4:10 en 11 - "Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, an wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen." (De NBG vertaling)

 

Naar God: Lofprijs, aanbidding, onderwijs, gemeenschap, Avondmaal en gebed 
Als gemeente willen we onze dank aan God onder woorden brengen, door het zingen van lofliederen en door aanbidding.


Johannes 4:23 en 24 - "Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid."


Hebreeën 13:15 - "Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken." (De Nieuwe Bijbelvertaling)


De tweede zin van punt 3 is een vrije vertaling van wat er in Handelingen 2:42 en 47 geschreven staat over de eerste gemeente.


Handelingen 2:42 - "Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed." (Nieuwe Bijbelvertaling)


Handelingen 2:47 - "Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden." (Nieuwe Bijbelvertaling)


In deze teksten staat verwoord wat ook voor onze gemeente belangrijk is. Zo is het van belang dat er binnen de gemeente onderricht gegeven wordt en dat we trouw blijven aan het onderwijs en getuigenis van de apostelen, zoals dat in de Bijbel staat.


2Timoteüs 3:16 - "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,"


Onder 'met elkaar een gemeenschap vormen' verstaan wij dat wij als gemeente een familie zijn. We zijn kinderen van onze hemelse Vader, en daarom broers en zussen van elkaar. Dat betekent ondermeer dat we voor elkaar klaarstaan en oog hebben voor elkaars zorgen en behoeften.


Het 'Avondmaal vieren' is een opdracht die we hebben, om daarmee: 

 1. Het offer van Jezus aan het kruis te gedenken;

 2. De overwinning van Jezus over de dood te verkondigen; 

 3. Onze eenheid als lichaam van Christus uit te drukken.


Ook vinden we het belangrijk om ons in de gemeente aan het gebed te wijden. Door te bidden hebben we contact met onze God. Daarom willen we gebed binnen de gemeente dan ook graag een passende plaats geven.

Naar anderen: Een licht in de wereld 
Als gemeente willen we de blijdschap en zegen die wij van de Heer hebben gekregen graag met anderen delen. Daarom willen we invulling geven aan de opdracht van de Heer Jezus om ook anderen aan te sporen volgelingen van Jezus te worden.


Matteüs 5:14 t/m 16 - "Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel." (De Nieuwe Bijbelvertaling)


Matteüs 28:18 en 19 - "Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest," (De Nieuwe Bijbelvertaling)


Want als gemeente geloven we dat er maar één Weg is waardoor we het ware geluk en het eeuwige leven kunnen ontvangen: dat is door Jezus, die dan ook de eerste plaats in onze gemeente heeft.


Johannes 14:6 - "Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij'."
 

bottom of page